Announcements

ปรับรูปแบบต้นฉบับบทความ

2013-08-09

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ปรับรูปแบบต้นฉบับบทความเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของบทความมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ตั้งแต่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 92 มกราคม - มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย-วิชาการ online 2566