คุณลักษณะบุคลากรและคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ของลูกค้าบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ในเขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

ชลิดา เพชรปัญญา

Abstract

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของคุณลักษณะบุคลากรคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาคุณลักษณะบุคลากรและรูปแบบการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบริษัททิพยประกันภัย จำกัด ในเขตภาคเหนือตอนบน  กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ประกันภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด จำนวน 398 รายเป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถามโดยสถิติพรรณนาวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละและ              ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมานเพื่อทำการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิคการถดถอยพหูคูณ โดยวิธี Enter Selection

            ผลวิจัย พบว่า คุณลักษณะบุคลากรและคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านลักษณะบุคลากรความพึงพอใจ และด้านคุณภาพการบริการ ผลการวิเคราะห์การทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยพหูคูณ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด  รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อ  ความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีนัยสำคัญที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย