ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Main Article Content

กิธนาพนธ์ โภราศี

Abstract

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนที่อาศัย  ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 375 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .96 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

             ผลการวิจัยพบว่า

             1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน (= 3.96) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (= 4.28) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม (= 4.07) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสังคม (= 3.80) อยู่ในระดับมาก

             2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้

                 2.1 จำแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ อายุ และอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

                 2.2 จำแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 2.3 จำแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                 2.4 จำแนกตามคุณลักษณะด้านหมู่บ้านที่อยู่อาศัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ที่ควรนำไปศึกษาหาแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม  มีจำนวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านการศึกษา และ 4) ด้านการเมืองการบริหาร

ABSTRACT

             The purpose of this study was to investigate people’s opinion on public service according to the development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality, Si Songkhram district, Nakhon Phanom province. A sample used in the study was 375 people of 18 years of age who resided in the Si Songkhram Sub-district Municipality area. The instrument used in collecting data was a questionnaire whose entire reliability coefficient was .96. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.

             Findings of the study revealed as follows:

  1. People’s opinion on public service provision according to the

development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality, Si Songkhram district, Nakhon Phanom province as a whole was at high level (= 3.96). Considering it by aspect, the aspect that gained the highest mean score was of infrastructure                (= 4.28) which was at high level, followed by the aspect of public health and the environment (= 4.07) which was at high level. The aspect that gained the lowest mean score was of the society (= 3.80) which was at high level.

  1. The comparisons of people’s opinion on public service provision

according to the development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality, Si Songkhram district, Nakhon Phanom province as classified by personal backgrounds can be concluded as follows.

2.1   As classified by backgrounds of sex, age and occupation, it

showed that  people’s opinion on public service provision according to the development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality as a whole and each aspect was found not different.

2.2  As classified by background of educational attainment, it showed

that people’s opinion on public service provision according to the development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality as a whole was found not different. Considering it by aspect, the aspect of public health and the environment was found significantly different at the .05 level.

2.3  As classified by background of average income per month, it

showed that people’s opinion on public service provision according to the development  strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality as a whole and each aspect was found significantly different at the .05 level.

2.4  As classified by background of residential village, it showed that

people’s opinion on public service provision according to the development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality as a whole and each aspect was found significantly different at the .01 level.

  1. The people’s opinion on public service provision according to the

development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality that should be brought to investigate to find a way to the development of public service provision according to the development strategy of Si Songkhram Sub-district Municipality comprises   4 aspects, namely : 1) economic, 2) social, 3) educational, and 4) political as well as managing.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย