ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

มนันยา แก้วมุงคุณ

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การของบุคลากรองค์การและระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวนประชากร 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)


ผลการวิจัยพบว่า


     1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 63.90 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10  มีระยะ เวลาในการทำงาน 6-10 ปี จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 มีตำแหน่งงานที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันเป็นข้าราชการ จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90 และสังกัดหน่วยงานกองช่าง  จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 ตามลำดับ


2. วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.23) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมพันธกิจ ( = 4.38) มีวัฒนธรรมองค์การในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ ( = 4.24) มีวัฒนธรรมองค์การในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ด้านด้านวัฒนธรรมปรับตัว ( = 4.13) มีวัฒนธรรมองค์การในระดับมาก


3. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.25) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงาน เพื่อองค์การ ( = 4.25) มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกในองค์การของตน ( = 4.20) มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ( = 4.05) มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก                


                      4. ผลการศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ โดยรวม และรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่าง 0.71-0.84


 


ABSTRACT


                 The purposes of this study were: 1) to investigate a degree of organizational culture of personnel at Sakon Nakhon Provincial Administration Organization, 2) to examine a degree of organizational commitment of personnel at Sakon Nakhon Provincial Administration Organization, 3) to inquire into the relationship between organizational culture and organizational commitment of personnel at Sakon Nakhon Provincial Administration Organization. A sample used in the study was a total of 230 personnel at Sakon Nakhon Provincial Administration Organization. The instrument used was a questionnaire. Statistics used in data analysis was percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.


                 The findings were as follows:


  1. Most of the respondents – 147 persons or 63.9% were female; a

number of 127 respondents or 5.2% were in the 31-40 age range; 175 respondents or 76.1% graduated with a bachelor’s degree or equivalent; 103 respondents or 44.8% had work experience of 6-10 years; 140 respondents or 60.9% had a job position of government official; 86 respondents or 37.4% were affiliated with the Division of Public Works.


  1. Organizational culture of personnel at Sakon Nakhon Provincial

Administration Organization as a whole gained a mean score at high level (= 4.23). Considering it by aspect, the aspect that gained the highest mean score was of ‘culture of mission’ (= 4.38) which was at high level in organizational culture; followed by the aspect of culture of unity (= 4.24) which was at high level in organizational culture. The aspect that gained the lowest mean score was of ‘culture of adaptation’ (= 4.13) which was at high level in organizational culture.


  1. Organizational commitment of personnel at Sakon Nakhon Provincial

Administration Organization as a whole gained a mean score at high level (= 4.25). Considering it by aspect, the aspect that gained the highest mean score was of ‘willingness to make great efforts in job performance for the organization’ (= 4.25) which was at the highest level; followed by the aspect of desire to maintain membership in their organization (= 4.20) which was at high level. The aspect that gained the lowest mean score was of ‘strong belief in accepting the goals and values of the organization’ (= 4.05) which was at high level in organizational commitment.


  1. Organizational culture and organizational commitment of personnel at

Sakon Nakhon Provincial Administration Organization had a significant relationship to each other both as a whole and each aspect at the .01 level by having a correlation coefficient ranging from 0.71 to 0.84

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย