ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

สิริกร กุมภักดี

Abstract

บทคัดย่อ


                 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพ ณิชการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบ (Pearson’s Product Moment Correlation)


             ผลการวิจัยพบว่า


                 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก


                 2. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก


                 3. แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.754 เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง


คำสำคัญ :  ความสัมพันธ์, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน


 


ABSTRACT


             The purposes of this study were: 1) to investigate a degree of work motivation of personnel at Phang Khon Commercial and Technological College, Phang Khon district, Sakon Nakhon province, 2) to examine a degree of performance effectiveness of personnel at Phang Khon Commercial and Technological College, Phang Khon district, Sakon Nakhon province, and 3) to inquire into the relationship between work motivation and performance effectiveness of personnel at Phang Khon Commercial and Technological College, Phang Khon district, Sakon Nakhon province. A sample was 65 personnel at Phang Khon Commercial and Technological College, Phang Khon district, Sakon Nakhon province. The instrument used in data collection was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.


             Findings of the study were as follows:


  1. Work motivation of personnel at Phang Khon Commercial and

Technological College, Phang Khon district, Sakon Nakhon province as a whole was at high level.


  1. Performance effectiveness of personnel at Phang Khon Commercial and

Technological College, Phang Khon district, Sakon Nakhon province as a whole was at high level.


  1. Work motivation and performance effectiveness of personnel at Phang

Khon Commercial and Technological College, Phang Khon district, Sakon Nakhon province were highly and positively correlated at the .01 level of significance with a correlation coefficient (r) of 0.754.


 


Keywords: Relationship, Work Motivation, Performance Effectiveness


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย