วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวิชาการของวารสารด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ทุกฉบับของวารสารผ่านการพิจารณาเบื้องต้นให้อยู่ในกลุ่มบทความที่เป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๔ กลุ่มสำคัญคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการและวิจัยด้านปรัชญา

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-14

สารบัญ

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

การสร้างสันติประชาคมตามแนวพุทธ

ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์

16-26