วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวิชาการของวารสารด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ทุกฉบับของวารสารผ่านการพิจารณาเบื้องต้นให้อยู่ในกลุ่มบทความที่เป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๔ กลุ่มสำคัญคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการและวิจัยด้านปรัชญา

Published: 2019-12-14

Index

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

Building a Peaceful Community According to Buddhism

ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์

16-26

The strategy of Buddhist leadership of Buddhist Universities Administrators in Thailand

พระมหาพิสิฐ สืบนิสัย, ดร.พา อักษรเสือ

64-76

Applications Buddhadhamma in the Management of Government to Create A Harmonious Society in Thailand

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท นาถาบำรุง

99-112

Guidelines for the Development of Ethical Creative Community Consciousness of Students by Using Social Studies Learning Management Integrated

ชัชวาลย์ บุตรทอง, ชรินทร์ มั่งคั่ง และ จารุณี ทิพยมณฑล

140-153