การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความปรองดองในสังคมไทย

Main Article Content

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท นาถาบำรุง

บทคัดย่อ

สังคมไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทย ๒) เพื่อวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทย ๓) เพื่อนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๐ คน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทย พบว่า ขจัดความเกลียดชังโดยใช้หลักสันติวิธีคือการเจรจาด้วยเหตุผล และการประนีประนอม ปฏิบัติตามระเบียบของการบริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยการอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้อง มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและผู้ไกล่เกลี่ยปราศจากอคติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  ซึ่งผลการวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทย พบว่า หลักพละธรรม ช่วยให้บุคคลดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ หลักสาราณียธรรม ทำให้บุคคลระลึกถึงกันและกัน เป็นที่รักของกันและกัน ช่วยให้เกิดความกลมกลืนสามัคคีกัน หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมให้เกิดความสามัคคี ช่วยกำจัดความขัดแย้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หลักคารวธรรม ในส่วนของการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย พบว่า การหยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว ด้วยการเจรจาด้วยเหตุผล ปฏิบัติตามระเบียบของการบริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่คนในองค์กรจะต้องมีหลักคารวธรรม การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทย

Article Details

บท
บทความวิจัย