มกราคม  - มิถุนายน 2560

Published: 2017-11-19

กลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

หอมจันทร์ จรรยาเอก, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, สงวนพงศ์ ชวนชม

1-10

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญามิตร ลีนาลาด, ไชยา ภาวะบุตร, วัฒนา สุวรรณไตรย์, สุรัตน์ ดวงชาทม

11-20

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทีมของผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธรรศ รุ่งศรี, ปรีชา คัมภีรปกรณ์, ไชยา ภาวะบุตร, วัฒนา สุวรรณไตรย์

21-32

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลยุติธรรม

นพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์, ไชยา ภาวะบุตร, วัฒนา สุวรรณไตรย์, สายันต์ บุญใบ

33-43

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย สำหรับกรรมการ สภานักเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา

ปริญญา ประจง, ศิริ เจริญวัย, ไพศาล หวังพานิช, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

86-93

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ

อัมพร อานุภาพแสนยากร, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, วัลลภา อารีรัตน์, สมบัติ ทีฆทรัพย์

104-112

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรืองฤทธิ์ ด้วงติลี, วาโร เพ็งสวัสดิ์, ถาดทอง ปานศุภวัชร, กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

122-130

รูปแบบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัชรีพร วรจักร, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์ ปั้นหุ่น, บุญเดิม พันรอบ

131-140

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

เพ็ญประภา ศรีมะโรง, วาโร เพ็งสวัสดิ์, พรเทพ เสถียรนพเก้า, จำนง วงษ์ชาชม

141-150

การพัฒนาแนวทางการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูง

จันทรรัตน สิทธิสมจินต์, กนกอร สมปราชญ์, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

171-180

การพัฒนาตัวบ่งชี้การตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา

จุลดิศ คัญทัพ, ประยุทธ ชูสอน, ศุภสิน ภูศรีโสม

192-202