การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

เรืองฤทธิ์ ด้วงติลี
วาโร เพ็งสวัสดิ์
ถาดทอง ปานศุภวัชร
กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย  พัฒนาตัวบ่งชี้และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 การกำหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งชี้ โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน ใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ และระยะที่ 3 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจกรรมนักเรียนหรือครูที่ปรึกษาองค์การสภานักเรียน จำนวน 648 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย และ 56 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบได้แก่ ด้านการประสานความร่วมมือ มี  10 ตัวบ่งชี้ ด้านความรับผิดชอบ มี 11 ตัวบ่งชี้ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง มี 10 ตัวบ่งชี้ ด้านความสามารถในการตัดสินใจ  มี 13 ตัวบ่งชี้ ด้านความเป็นพลเมืองดี มี 12 ตัวบ่งชี้  โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (X2 = 49.32 df =52 ค่า P = 0.948 ค่า GFI = 0.99 ค่า AGFI = 0.97 ค่า RMSEA = 0.000 ค่า CN = 869.93) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย