ข้อมูลเกี่ยวกับปกประจำฉบับ:

In context of engineering education, robots are employed to motivate and transfer the problematic concepts of interdisciplinary integration. This study presents an effort to design and built a modular educational robot kit called "MEC-Ed Robot Kit", a low-cost resource for student learning as part of the engineering design process targeted science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. The finding illustrated that the advantages of the use of educational robots in STEM education and it could be an alternative way to promote students' learning perceptions in STEM-disciplined subject.

ภาพปกนี้เป็นผลงานจากบทความวิจัยของผู้เขียน Santi Hutamarn, Sasithorn Chookaew และ Suppachai Howimanporn ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

ผลของการจัดโปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านหลักสูตรและการสอนของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล

วาสนา กีรติจำเริญ, สิรินาถ จงกลกลาง, สายสุนีย์ เติมสินสุข, อดิศร เนาวนนท์, สิริรัตน์ นาคิน, อิสรา พลนงค์, สุภาวดี วิสุวรรณ

63-75

การพัฒนาคลังสมรรถนะการเป็นพลเมืองดี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน, สิรินาถ จงกลกลาง, นาตยา ปิลันธนานนท์

76-92

A Study Using the Low-Cost Robot Kit as a Tool to Promote Students’ Engagement in STEM Education

สันติ หุตะมาน, ศศิธร ชูแก้ว, ศุภชัย หอวิมานพร

128-143