วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-03-01

การบริหารจัดการชั้นเรียน

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

24-38

การพัฒนามนุษย์ด้วยดนตรี

ศิริณา จิตต์จรัส; บุญสืบ บุญเกิด

65-74

คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21

สมใจ เดชบำรุง; สมบัติ เดชบำรุง

120-131