รูปแบบกิจกรรมศิลปะเด็กสร้างสรรค์ : ความเป็นพลเมือง

Main Article Content

วิสูตร โพธิ์เงิน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมศิลปะเด็กสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย 1) แนวคิด: แบบแผนของการจัดกระบวนการเรียนกิจกรรมศิลปะเชิงบูรณาการกับความเป็นพลเมือง2) หลักการ: กิจกรรมบูรณาการเน้นการสร้างชิ้นงาน (3)การกำหนดเป้าหมายและเนื้อหาสำคัญ: วิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่สังคม เศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรม จากหลักสูตร สาระพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม และวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะกับหลักการทางศิลปศึกษา 4) การประเมินผล: การกำหนดหลักฐานและแนวทางการประเมินในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมือง ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดกิจกรรม และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมศิลปะ และ5) การสร้างกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมบริบทตามความจริง (Learning Context)  (2) ขั้นตั้งเป้าหมาย (Set Goal) (3) ขั้นการวางแผนและดำเนินการ (Plan Working Process) และ(4) ขั้นการติดตามและประเมินผลงาน (Follow up and Assessment) พร้อมกับการนำรูปแบบกิจกรรมศิลปะเด็กสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริความเป็นพลเมืองไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)