การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการสอนแบบมอนเตสซอรี่

Main Article Content

จุฬินฑิพา นพคุณ

บทคัดย่อ

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions (EF)  เป็นทักษะสำคัญที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 3 – 6 ปี ผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ ด้วยตนเอง หากเด็กมีทักษะสมอง EF ที่ดี เด็กจะมีความจำที่ดี มีสมาธิ มีความมุ่งมั่นพากเพียร เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถ    ดำรงตนอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข  การสอนแบบมอนเตสซอรี่ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงผ่านอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้โดยมี “มือ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทำให้เด็กเกิดทักษะต่าง ๆ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ จากลักษณะของหลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่ กระบวนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ที่ให้อิสระกับเด็ก การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านอุปกรณ์ มอนเตสซอรี่ และสภาพแวดล้อมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะสมอง EF ได้ครบทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน  กลุ่มทักษะกำกับตนเอง  และกลุ่มทักษะปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วยทักษะสมอง EF  9 ด้าน ได้แก่ ด้านการจำเพื่อใช้งาน ด้านการยั้งคิด ไตร่ตรอง ด้านการยืดหยุ่นความคิด ด้านการจดจ่อใส่ใจ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการติดตามประเมินผล  ด้านการริเริ่มและลงมือทำ ด้านการวางแผน จัดระบบดำเนินการ และด้านการมุ่งเป้าหมาย 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)