การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบสามชั้นวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

ปัทมาพร ณ น่าน
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
สมพงษ์ ปั้นหุ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบสามชั้นในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ด้านความยาก อำนาจจำแนก ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  วินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน  และเพื่อสร้างเกณฑ์และคู่มือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบสามชั้น ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบสามชั้น  มีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.00  มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง .91 – .99 ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ค่าความยากมีค่าอยู่ระหว่าง .20-.80 ค่าอำนาจจำแนกใช้สูตรของ Brennan มีค่าตั้งแต่ .21-.79  ส่วนค่าความเชื่อมั่นใช้สูตรของ Livingston มีค่าอยู่ระหว่าง .88-.93 คะแนนจุดตัดหาโดยวิธีของ Angoff เท่ากับ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลการวินิจฉัยพบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมากที่สุด ในเรื่องความหมายของแรง นักเรียนมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องมากที่สุด เรื่อง การวิเคราะห์การเกิดแรงและเรื่องน้ำหนักของวัตถุ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)