การศึกษาความต้องการจำเป็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ศศิธร นาม่วงอ่อน
สุภาณี เส็งศรี
กอบสุข คงมนัส

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 กลุ่ม 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการจำเป็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นในภาพรวมมีค่า 0.08 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ และจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย (PNI = 0.15) ผู้สอนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย (PNI = 0.14) ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยเน้นให้นิสิตรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้อื่น และมีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ (PNI = 0.12)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)

เอกสารอ้างอิง

1. กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2560). หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ. 2560. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.gened.nu.ac.th/index.php.
2. การประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป. (3 กุมภาพันธ์ 2559). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
3. ชาตรี เกิดธรรม. (ม.ป.ป.). เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561. จาก http://edu.vru.ac.th/sct/cheet%20downdload/2.pdf.
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558. (13 พฤศจิกายน 2558). ราชกิจจานุเบกษา. 132(295 ง).
5. ศศิธร นาม่วงอ่อน, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และประหยัด จิระวรพงศ์. (2559). การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1: 45-53.
6. สุบิน ยุระรัช. (2554). แนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานประเมินความต้องการจําเป็น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2: 31-54.
7. สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
8. อุทัย ดุลยเกษม. (มกราคม 2558). การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2558, จาก http://jli.wu.ac.th/backEnd/attach/attJournal/ดร.อุทัย%20ดุลยเกษม(3).pdf.