คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

สมใจ เดชบำรุง
สมบัติ เดชบำรุง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรื่อง คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เรื่องคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21   3)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรื่องคุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21  ประชากร  คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 437 โรง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 205 โรง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ  Krejcie  and  Morgan  กำหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 410 คน เครื่องมือที่ใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ  Independent 


                ผลการวิจัยพบว่า


1.คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่  21     ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย   ดังนี้คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ (Experience) รองลงมามีทักษะด้านการค้นหาความรู้อยู่ตลอดเวลา (Extended) มีการขยายผลความรู้สู่ประชาชนและชุมชน (Expanded) เป็นนักประเมินที่ดี (Evaluation) มีการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (Engagement) มีการเลือกเนื้อหาที่ทันสมัย (Exploration) สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนและเนื้อหา (Enabler)  เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้หลากหลายและเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดี (End–User) และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficient and Effective)


2.คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 คุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีทักษะด้านการค้นหาความรู้อยู่ตลอดเวลา (Extended)  มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ (Experience) สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนและเนื้อหา (Enabler) มีการขยายผลความรู้สู่ชุมชนและประชาชนและชุมชน (Expanded) มีการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (Engagement) มีการเลือกเนื้อหาที่ทันสมัย (Exploration) เป็นนักประเมินที่ดี (Evaluation) เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้หลากหลายและเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดี (End–User) และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficient  and Effective)


3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง  คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)