การเรียนแบบเอ็มเลิร์นนิงด้วยเทคโนโลยีการคำนวนแบบคลาวด์

Main Article Content

สิทธิชัย ลายเสมา

บทคัดย่อ

การจัดการการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิร์นนิงด้วยเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่  โดยผู้เรียนจะใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียน  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาโดยใช้อุปกรณ์พกพาที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย  แต่การเรียนแบบเอ็มเลิร์นนิงยังมีข้อจำกัดในด้านการประมวลผล ทำงานได้ช้า ด้านหน่วยความจำ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ด้านการใช้งานที่ไม่เสถียร และด้านทรัพยากรในการเรียนรู้ยังมีจำกัด  ซึ่งเทคโนโลยีการคำนวนแบบคลาวด์จะช่วยลดข้อจำกัดต่าง ๆ ของการเรียนแบบเอ็มเลิร์นนิงได้  เนื่องจากการคำนวนแบบคลาวด์เป็นการประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย  ที่ให้บริการแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ตามความต้องการ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์  แอปพลิเคชัน และบริการอื่น ๆ  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการบริการของการจัดการเรียนแบบเอ็มเลิร์นนิงด้วยเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์จะประกอบด้วยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน  การให้บริการแพลทฟอร์ม และการให้บริการซอฟต์แวร์  โดยผู้ใช้บริการลดความยุ่งยาก  และประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นในทำงานกับระบบเอ็มเลิร์นนิง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)