การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคม โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ แบบโครงการ สำหรับเด็กปฐมวัย

Main Article Content

น้ำผึ้ง เลาหบุตร
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  หลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  2)  ศึกษาพัฒนาการของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 3)  ศึกษาความคิดเห็น ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 28 คน ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   1) แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย   3) แบบสังเกตพฤติกรรมของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัย พบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  มีพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี  โดยด้านการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเลือกวิธีในการแก้ปัญหา และด้านการประเมินผล 2) เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  มีพัฒนาการของทักษะทางสังคมอยู่ในระดับดี  โดยด้านการให้ความร่วมมือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการช่วยเหลือ และด้านการเป็นผู้นำผู้ตาม 3) เด็กปฐมวัยมีความคิดเห็นต่อการจัดประสบการณ์โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้เข้ากลุ่มทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)