ความหมายในชีวิต: ตัวแปรด้านความเข้มแข็งเชิงจิตวิทยา

Main Article Content

กันยารัตน์ เมืองแก้ว

บทคัดย่อ

แนวคิดเกี่ยวกับความหมายในชีวิตถือเป็นสิ่งสำคัญและควรศึกษาอย่างจริงจัง เนื่องด้วย
ความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งเชิงจิตวิทยาของบุคคล โดยความหมายในชีวิต
เป็นตัวแปรทางบวกที่สะท้อนให้เข้าใจได้ว่าอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ จึงมีความสำคัญต่อการ
บ่งบอกคุณลักษณะด้านบวกของบุคคล โดยบุคคลจะเข้าใจและยอมรับว่าชีวิตของตนมีจุดมุ่งหมาย มีคุณค่า
มีความหวัง และเกิดแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป ทั้งนี้ความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ทางจิตวิทยาอื่น ๆ เช่น สุขภาวะทางจิตความพึงพอใจในชีวิต ความสุข การปรับตัว คุณภาพชีวิต เป็นต้น สำหรับ
บุคคลที่ขาดความหมายในชีวิต ย่อมขาดการตระหนักรู้ในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เกิดความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง
จึงเป็นสาเหตุให้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีคุณค่า เกิดปัญหาทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาทางสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตได้ดังนั้น การศึกษาความหมายในชีวิตจึงเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือบุคคลให้สามารถใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย สามารถหาวิธีการเสริมสร้างให้ตนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับมือกับปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดความงอกงามในชีวิตขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)