ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)

#JSBS
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-21

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ