กระบวนการพิจารณาบทความ

กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (JSBS ) ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

       1. ผู้เขียนส่งบทความเข้าสู่ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) “วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ” ตามลิงก์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/about/submissions หากผู้เขียนยังไม่มีบัญชีของระบบ ThaiJO ต้องลงทะเบียน (Register) ในระบบวารสารก่อน จากนั้นเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อส่งบทความต้นฉบับและกรอกแบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์มาให้เรียบร้อย (หรือกรอกใบสมัครทาง Google Form)  

       2. กองบรรณาธิการตรวจรูปแบบและเนื้อหาบทความเบื้องต้น มีรายละเอียดการพิจารณาในเบื้องต้น ดังนี้
             - ขอบข่ายเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์
             - การตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรม CopyCatch เว็บ ThaiJO ในระดับไม่เกิน 20%
             - รูปแบบของวารสาร เช่น องค์ประกอบของบทความ การจัดหน้า รูปแบบการเขียนอ้างอิง เป็นต้น
       แล้วส่งให้ผู้เขียนปรับแก้ไขตามคำแนะนำเบื้องต้นของกองบรรณาธิการ [7-15 วัน]
       3. หากผู้เขียนแก้ไขตามกองบรรณาธิการแล้ว กองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องอีกครั้ง [7-15 วัน] หากผ่านกองบรรณาธิการแล้ว ทางวารสารจะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางอีเมลที่ผู้เขียนระบุไว้ในบทความ (Corresponding Author, E-mail) 
       4. เมื่อผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความแล้ว ทางวารสารจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ นอกสังกัดของผู้เขียนที่มาจากหลากหลายสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความนั้น ๆ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาบทความดังกล่าวในรูปแบบ Double-Blind (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน) [20-30 วัน] โดยผลการพิจารณามีดังนี้
             - เห็นควรได้รับการตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไข
             - ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ (มอบหมายให้กองบรรณาธิการพิจารณาต่อ)
             - ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ (ให้ส่งย้อนกลับมาให้พิจารณาใหม่อีกรอบ)
             - ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ 
       5. ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ [15-30 วัน]
       6. เมื่อผู้เขียนแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิฯ แนะนำแล้ว วารสารส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ ประเมินรอบที่ 2 (ถ้ามี) แต่ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิไม่ประเมินรอบที่ 2 กองบรรณาธิการก็จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากพบว่ายังแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิฯ แนะนำไม่เรียบร้อย จะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขอีกครั้งหรือจนกว่าจะผ่านกองบรรณาธิการ [10-15 วัน]
       7. หากผู้เขียนแก้ไขบทความจนผ่านกองบรรณาธิการแล้ว จึงจะอนุมัติให้ตีพิมพ์ โดยจะกด Accept Submission (รับตีพิมพ์บทความ) ในระบบ และทางวารสารจะออกหนังสือรับรองตีพิมพ์บทความ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการจัดรูปแบบของวารสารต่อไป
       8. วารสารจะเผยแพร่บทความในระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (JSBS) เมื่อบทความผ่านกระบวนการทั้งหมดที่วารสารกำหนด โดยจะดำเนินการเผยแพร่ตามกระบวนการของแต่ละฉบับผ่านเว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/index และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Page: วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ JSBS, LINE Official Account: วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ