กองบรรณาธิการ

©ที่ปรึกษา (Advisors)
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเทพปวรเมธี, รศ. ดร.   รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 
พระเทพเวที, รศ. ดร.   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต
พระเทพวัชราจารย์, รศ. ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติ, รศ. ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตพะเยา
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร.   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ. ดร.   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตพะเยา 
พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา 
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท   ผู้อำนวยการส่วนงานวางเเผนและส่งเสริมการวิจัย
ศ. (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป 
รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร   ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   
©บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)
พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ. ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
   
©กองบรรณาธิการ (Editorial Board Members) 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร.  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี, ผศ. ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ผศ. ดร.สหัทยา วิเศษ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ร.ต.ต. ดร.สมยศ ปัญญามาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, รศ. ดร.   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ. ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ. ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.ประยงค์ จันทร์แดง  มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ. ดร.กรชนก สนิทวงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผศ. ดร.ธฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ. ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน์   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
อ. ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
อ. ดร.ภรณี แก้วบวร   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
Prof. Lalji ‘Shravak’  Banaras Hindu University, India
Dr. Lim Hui Ling Religious Scholar, Singapore 
   
©ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management) 
พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
อ. นภาพร หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
   
©ฝ่ายกฎหมาย (Law Department)
พ.ต.อ. คะนอง ไข่ทา    
พ.ต.ท. ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร   
นายวัชระ บุญปลอด   
   
©ฝ่ายออกแบบปกและจัดรูปเล่ม (Content Designed)  
พระครูพิศาลสรกิจ, ผศ. ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พระสุกฤษฎิ์ ปิยสีโล     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
นายคมจักร ศรีวิราช     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
นายนพดล อินปิง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
นางสาวสิริกานดา คำแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา