กองบรรณาธิการ

©ที่ปรึกษา (Advisors)
  พระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.   รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 
  พระเทพเวที, รศ.ดร.   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต
  พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
  พระปัญญาวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
  พระราชปริยัติ, รศ.ดร.   เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  พระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 
  พระมหาชุติภัค อภินนฺโท   ผู้อำนวยการส่วนงานวางเเผนและส่งเสริมการวิจัย
  รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป 
  รศ. ดร.ประพันธ์ ศุภษร   ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  ผศ.พิศมัย วงศ์จำปา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
     
©บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)
  พระเมธีวชิรคุณ, รศ.ดร. บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
     
©หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)
  พระครูพิศาลสรกิจ, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
     
©ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ (Assistant Chief Editor)
  ผศ. ดร.ชูชาติ สุทธะ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
  ผศ. ดร.พงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
     
©กองบรรณาธิการ (Editorial Board Members) 
  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร.  คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ผศ. ดร.สหัทยา วิเศษ   บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
  ร.ต.ต. ดร.สมยศ ปัญญามาก บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
  รศ. ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน  ข้าราชการบำนาญ
  รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รศ. ดร.บุญเหลือ ใจมโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
  รศ. ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  รศ. ดร.ประยงค์ จันทร์แดง  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  รศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  อ. ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  อ. ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย   คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  อ. ดร.ภรณี แก้วบวร   สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  อ. ดร.สวัสดิ์ อโณทัย  วิทยาลัยปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  อ.อริสา สายศรีโกศล  คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  Prof. Lalji ‘Shravak’  Department of Pali and Buddhist Studies, 
    Banaras Hindu University, Varanasi, India
  Dr. Lim Hui Ling Religious Scholar, Singapore 
  Mr. Rex Weylin Tyrone  Independent Scholar, USA
     
©ผู้เชี่ยวชาญประจำวารสาร (Journal Specialist)
  พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร. นักวิชาการอิสระ
  อ. ดร.สุรชัย พุดชู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
     
©ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management) 
  พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  อ. ดร.นภาพร หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
     
©ฝ่ายกฎหมาย (Law Department)
  พ.ต.อ. คะนอง ไข่ทา    
  นายวัชระ บุญปลอด   
  พ.ต.ท. ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร   
  นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร  
     
©ฝ่ายออกแบบปกและจัดรูปเล่ม (Content Designed)  
  พระสุกฤษฎิ์ ปิยสีโล, ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  นายคมจักร ศรีวิราช     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  นายนพดล อินปิง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  นางสาวสิริกานดา คำแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา