ติดต่อ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 566 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus, 566 Moo 2 Phaholyothin Road, Mae Ka Sub-district, Muang Phayao District, Phayao Province, 56000 

ผู้รับผิดชอบหลัก

พระครูวรวรรณวิฑูรย์ Phrakruworawanwithun
บรรณาธิการบริหาร

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายนพดล อินปิง Mr. Noppadon Inping