Announcements

 • ประกาศ

  2023-11-05

  ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2567) เป็นต้นไป วารสารได้เพิ่มเติมอีเมลติดต่อ
  First Author (ผู้ประพันธ์อันดับแรก)*
  Corresponding Author (ผู้ประพันธ์บรรณกิจ)** ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี5.gif

  ลูกศร.gif  แจ้งการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการบริหารวารสารบัณฑิตแสงโคมคำจากเดิม คือ พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ผศ.ดร. เป็น พระเมธีวชิรคุณ, รศ.ดร. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี5.gif

   

  Read more about ประกาศ
 • ประกาศ

  2022-09-30

  ลูกศร.gif  ประกาศปรับค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เป็น 6,000 บาท/บทความ  (มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป) 

  ลูกศร.gif  ตั้งแตปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2565) เป็นต้นไป วารสารได้ใช้เกณฑ์การประเมินบทความใหม่ จากเดิมใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เปลี่ยนใหม่เป็น 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564” ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

  ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป วารสารได้เปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่  

  ลูกศร.gif  ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป วารสารได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนบทความใหม่ให้ได้มาตรฐานและให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตามที่ระบุไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” เช่น การจัดหน้ากระดาษจาก 2 คอลัมน์ เป็น 1 คอลัมน์, การเปลี่ยนจากคำว่า “บรรณานุกรม” เป็น “เอกสารอ้างอิง”, การเพิ่มหัวข้อ “องค์ความรู้ใหม่” สำหรับบทความวิชาการ และ “องค์ความรู้จากการวิจัย” สำหรับบทความวิจัย  

  ลูกศร.gif  ตั้งเเต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เเบบรูปเล่ม โดยจะเผยเเพร่เเบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว

  ลูกศร.gif  ปี 2564 วารสารจะกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (4 เดือนต่อฉบับ)

  ลูกศร.gif  วารสารได้เพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผ่านระบบ LINE Official Account (JSBS Hotline สายตรง บก.) สามารถสแกน QR Code ได้ที่หน้าเว็บไซต์

  Read more about ประกาศ