วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาเชิงประยุกต์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ-2565

2022-06-30

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%

2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 132-2-50598-8
ชื่อบัญชี หจก.168 แฟมิลี่ การพิมพ์ เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบในระบบวารสาร และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ dn.2519@gmail.com

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วารสารได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน และท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบคุณภาพและแนะนำการปรับแก้บทความให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-10

ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการโรงแรม เพื่อส่งผลดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นิธิกานต์ วรรณเสริมสกุล, ดวงเดือน อาจสมบุญ, สิริจันทรา ทองจีน, พรพีชา โสดา , วนิดา อ่อนละมัย

13-26

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, ธิติมา คุณยศยิ่ง , ณรงค์ คชภักดี , ดวงใจ พุทธวงศ์

107-126

การพัฒนารูปแบบศูนย์วิจัยนวัตกรรมและฝึกอบรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อุทิศ บำรุงชีพ, พักตร์วิภา โพธิ์ศรี , ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา, อรพินท์ หลักแหลม, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, ปริญญา เรืองทิพย์, กนก พานทอง

189-204

การพัฒนาและยกระดับพุทธจริยะวิถีวัดและชุมชนเมืองต้นแบบการฌาปนกิจศพ

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, พระครูสังฆรักษ์วัชระ เทวสิรินาโค, ทักษิณ ประชามอญ

267-278

พุทธบูรการการจัดการตลาดนัดชุมชน: กรณีวัดบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พระอธิการญาณวุฒิ หรั่งแสง, สมชาย ดำเนิน, นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

43-52

นวัตกรรมทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต

พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ, ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ, นเรศ สถิตยพงศ์, สมสมร วงศ์รจิต , ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์

279-286

ดูทุกฉบับ