เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

บทบรรณาธิการ

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

1-2

คุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสายอาชีวะ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

ลัลนา วงษ์ประเสริฐ, วรรณวีร์ บุญคุ้ม, คณิต เขียววิชัย, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

17-32

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จุฬารักษ์ เครือจันทร์, เพชรัต คุณาพันธ์, สืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์, อัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์

59-76

วารสารฉบับเต็ม

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1-246