คุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสายอาชีวะ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

Main Article Content

ลัลนา วงษ์ประเสริฐ
วรรณวีร์ บุญคุ้ม
คณิต เขียววิชัย
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสายอาชีวะตามแนวทางประเทศไทย 4.0 2) วิเคราะห์องค์ประกอบผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาอาชีวะตามแนวทางประเทศไทย 4.0            3) ศึกษาแนวทางพัฒนานักศึกษาสายอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมตามแนวประเทศไทย 4.0 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาอาชีวะ 4 แห่ง จำนวน 440 คน ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 13 คน และผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มจำนวน 9 คน ผลจากการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสายอาชีวะตามแนวทางประเทศไทย 4.0 2) องค์ประกอบผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาอาชีวะตามแนวทางประเทศไทย 4.0 และ3) ศึกษาแนวทางพัฒนานักศึกษาสายอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมตามแนวประเทศไทย 4.0 มี 4 แนวทางดังนี้ 1) ด้านสถานประกอบการ 2) ด้านวิทยาลัย/สถานศึกษา 3) ด้านผู้สอน/ศักยภาพครู 4) ด้านการจัดการอาชีวศึกษา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anthachai, D. (2016). Direction of Thai Education [Online]. Retrieved April 20, 2019, from
http: //www.technicphotharam.com /TB/ thailand1.pdf. (in Thai)
ตวง อันทะไชย. (2559). ทิศทางการศึกษาไทย. เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก http://www.technicphotharam
.com/TB/thailand1.pdf.

Pimdee, P., Jedaman, P., Kidrakarn, P., Sukkamart, A., Wongsa-ard, K., & Suksub, C. (2017).The Education Development in The 21st Century under the Thailand 4.0 Framework. Journal of Industrial Education. 16(2), 199-206. (in Thai)

ไพฑูรย์ พิมดี, พรชัยเจดามาน, เผชิญ กิจระการ, อัคพงศ์ สุขมาตย์, กลวัตร วังสะอาด และเจริญ สุขทรัพย์ (2560). การพัฒนา การศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 . วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 16(2), 199-206.

Wandhanasitthichok, H. (2008). Acceptance of internet mutual fund trading services by investors in Bangkok
Mahanakorn. Master of Business Administration Thesis, Graduate School Burapha University. (in Thai)
หทัยกาญจน์ วรรธนสิทธิโชค. (2551). การยอมรับบริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพ
มหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

Maharanurak, D. (2011). Future vision of Thai vocational education in the next century (2011-2021) Degree Thesis Doctor of Philosophy Educational Administration Program Graduate school Khon Kaen University. (in Thai)
ดวงนภา มกรานุรักษ์. (2554). อนาคตภาพของการอาชีวศึกษาไทยในศตวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564) วิทยานิพนธ์ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). National Economic and Social Development Plan 12. Bangkok: Office of the Prime Minister. (in Thai)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

Office of the Vocational Education Commission. (2009). Handbook / Guidelines for Competency Base Curriculum development. Bangkok: Ministry of Education (in Thai)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2552). คู่มือ/เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
Office of the Education Council (2011). Policies and strategies of education reform in the second decade of vocational education development. Bangkok: Office of Educational Policy and Planning. (in Thai)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านการพัฒนา อาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Office of the Education Council (2018). Research report Educational Management for Entrepreneurship Development. Bangkok: Ministry of Education. (in Thai)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). รายงานการวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

Wutikaro, A. (2000). "Higher education and creating graduates to be entrepreneurs." Chulalongkorn Journal 12, 46 (January-March 2000): 39-48. (in Thai)
อาทิตย์ วุฒิคะโร. (2543). “อุดมศึกษากับการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ.” จุฬาลงกรณ์วารสาร 12, 46 (มกราคม-มีนาคม 2543): 39-48.

Frese, M., Stefania I Krauss., Christian Friedrich., & Jens M. Unger. (2000). “Enterpreneurial orientation: A psychological model of success among southern African small business owners”, European journal of work and organizational psychology. 14(3): 315-344; March.

Prosser, C.A. & Quigley, T.H. (1950). Vocational Education in a Democracy. Revised Edition. Chicago : American Technical Society.

Schumpeter J.A. (1951). Change and the entrepreneur. In: Clemence R.V. (ed) Essays of JA Schumpeter, Addison-Wesley, Reading, MA.