เผยแพร่แล้ว: 2018-08-01

แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เอกชัย คุปตาวาทิน, พัลลภ พรมสาเพ็ชร, วาสนา ช่อมะลิ, ทายวุฒิ โพธ์ทองแสงอรุณ

48-74