วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article)
และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-391X (Online)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1


ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

Vol. 12 No. 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-31

View All Issues

 

ติดต่อ (Contact)  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ 
045 353 035

Indexed in tci