วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article)
และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-391X (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้อยู่ในกลุ่มที่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2563): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ปี พ.ศ. 2551-2557

พรรณี สวนเพลง, จตุพล ดวงจิตร, นวนันทน์ ศรีสุขใส, ปณิชา ตันสูติชล

134-159

ดูเล่มทุกฉบับ

 

ติดต่อ (Contact)  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ 
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี 
หมายเลขโทรศัพท์ 086 353 0537

 

Indexed in tci