วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
ISSN 2408-2430
E-ISSN 2673-0588
บรรณาธิการ: รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์

เผยแพร่แล้ว: 31-12-2022

แนวทางการพัฒนางานด้านนิติเวชศาสตร์ในโรงพยาบาล

วิไลรัตน์ สุริยวงศ์, ณิช วงค์ส่องจ้า

1-13

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน

สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา, เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน, เอกลักษณ์ นาคพ่วง, รชต คุณดิลกณัฐวสา

80-98

การคาดคะเนส่วนสูงจากความยาวของนิ้วกลางในประชากรไทย

สุจารี บูรณาภา, ธิติ มหาเจริญ, ปริญญา สีลานันท์

155-171