บรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก วรธัช  วิชชุวาณิชย์   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กองบรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล   มหาวิทยาลัยศิลปากร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล

     รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์  พูตระกูล   มหาวิทยาลัยรังสิต

     อาจารย์ ดร.ณิช  วงศ์ส่องจ้า   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขานุการกองบรรณาธิการ

     พันตำรวจโทหญิง ปัทพรรณ  กำจัดภัย   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ