Published: 2017-04-03

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู

ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์, จุลลดา จุลเสวก, ภูวดล บัวบางพลู, เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์

33-43

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา

วิทยา นนท์นภา, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, สิริวรรณ ศรีพหล

118-131

บทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชลธิชา ทิพย์ประทุม, จิราวรรณ คงคล้าย, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

190-201

ภาวะผู้นำ รูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ฐิติมา พูลเพชร, จิราวรรณ คงคล้าย, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

202-220

การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน

พนิดา นิลอรุณ, จิราวรรณ คงคล้าย, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

234-245