ภาวะผู้นำ รูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Main Article Content

ฐิติมา พูลเพชร
จิราวรรณ คงคล้าย
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

Abstract

บทคัดย่อ

         บทความนี้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผู้นำ และรูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบายถึงรูปแบบของภาวะผู้นำและรูปแบบการทำงานของพนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน 2) วิเคราะห์ให้เห็นความสำคัญ รูปแบบภาวะผู้นำในแต่ละแบบ ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการทำงานของพนักงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะสำหรับเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งรูปแบบของภาวะผู้นำตาม ฐานทฤษฎีและการวิจัยในอดีต และนำจัดตามรูปแบบการทำงานของพนักงาน ในองค์การตามแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ โดยอ้างอิงและรวบรวมแนวคิดต่างๆตามที่มีผู้ศึกษามาก่อนหน้านี้  รวมทั้งทำความเข้าใจรูปแบบของภาวะผู้นำ และรูปแบบการทำงานของพนักงานที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์การ  เนื่องจากลักษณะของภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารองค์การ ซึ่งจะต้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนผู้บริหาร ให้สามารถปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆในองค์การให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์การ

 

ABSTRACT

          This article is applied by the study and analysis based on the concepts, theories, and empirical evidences of leadership and employment mode with human resources management. This research aims at 1) describing the model of leadership related to the behaviors of employees, 2) analyzing the significances of each leadership type related to the behaviors of employees, as well as giving recommendations for being the ways of readiness preparation towards the human resources management to achieve effectiveness. The author categorizes leadership according to the previous theories and researches, and organizes it according to the behaviors of employees in the organization according to the concepts of human capitals by referencing and collecting all concepts of the previous researchers, as well as making understanding of leadership and employees types concordant with the contexts of each organization since the leadership is essential for organization management which has to be applied appropriately depending on each situation, and to be the key elements to support the executive alteration in order to be able to operate and conduct all activities in the organization to achieve success and the goals of the organization efficiently.

Article Details

Section
Academic Article