Announcements

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความ

2023-07-21

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

2019-08-28

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงกำหนดรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) หากรายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยึดหลักการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน  เริ่มใช้ตั้งแต่ในเล่ม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (Vol 13 No. 1) เป็นต้นไป

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความ

2019-08-24

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2562

2019-04-05

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2562

 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2561

2017-11-20

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2561

วารสารบัณฑิตศึกษาฯ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนกันยายน 2560

2017-07-20

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนกันยายน 2560 สามารถอ่านบทความและติดตามข่าวสารได้ที่ลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU

วารสารบัณฑิตศึกษาฯ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคม 2560

2016-11-25

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคม 2560 สามารถอ่านบทความและติดตามข่าวสารได้ที่ลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU

วารสารบัณฑิตศึกษาฯ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2559

2016-08-10

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2559 สามารถอ่านบทความและติดตามข่าวสารได้ที่ลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU

ประกาศรับบทความวิจัยลงวารสารบัณฑิตศึกษา

2015-12-04

วารสารบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ ประเภท บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป