วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2559 สามารถอ่านบทความและติดตามข่าวสารได้ที่ลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU