คณะที่ปรึกษา

Associate Professor Dr.Sombat Kotchasit

 

Assistant Professor Dr.Pannraphat Takolpuckdee

 

Associate Professor Dr.Kanreutai  Klangphahol

 

บรรณาธิการ

Assistant Professor Dr.Danucha  Saleewong

Graduate School Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

กองบรรณาธิการ

Professor Emeritus Dr. Boonreang Khajornsin

Kasetsart University

Professor Dr.Direk  Pattamasiriwat

National Institute of Development Administration

Associate Professor Dr.Uthai  Laohawichean

Ramkhamhaeng University

Associate Professor Dr.Issara  Suwanabol

Burapha University

Associate Professor Dr.Porntip  Keyuranon

Retired government official (Sukhothai Thammathirat Open University)

Associate Professor Dr.Suthinan  Pomsuwan

Bangkok University

Associate Professor Dr.Sageemas   Na Wichian

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Associate Professor Dr. Duangkamol  Traiwichitkhun

Chulalongkorn University

Associate Professor Dr.Praweenya  Suwannatthachote

Chulalongkorn University

Associate Professor Dr.Marut  Patphol

Srinakharinwirot University

Associate Professor Dr.Chanasuek  Nichanon

Suan Dusit University

Assistant Professor Dr.Theathanick  Siriwoharn

Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

ผู้จัดทำวารสาร

Miss Thida  Yotakun

Graduate School Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage