ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

       1. ผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทความละ 2,500 บาท โดยจะต้องชำระเมื่อบทความที่ส่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว เพื่อทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้เขียนได้ทราบเมื่อต้องชำระค่าธรรมเนียม
       2. การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารนั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสมอไป เพราะจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และบรรณาธิการก่อน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ กรณีบทความที่ส่งไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผู้ส่งบทความ