กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Main Article Content

ระชานนท์ ทวีผล
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และ 2) รูปแบบของที่พักแรมและการบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม กับผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นนักศึกษาจำนวน 16 คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การคัดเลือกสื่อโซเชียลมีเดีย 2) การวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิง 3) การศึกษาความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4) การเลือกชำระเงิน 5) การแสดงพฤติกรรมหลังซื้อ และ การกำหนดรูปแบบของที่พักแรมและการบริการในความต้องการของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การตกแต่งอาคารสถานที่ ต้องนำเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่นผสมผสานกับความร่วมสมัย 2) ทำเลที่ตั้งของที่พักแรมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ หรือตั้งอยู่ใจกลางเมือง และ 3) ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุข และการจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าพัก

ABSTRACT

This study aims to investigate 1) decision making process for choosing accommodation via social media and 2) pattern of accommodation and service for homosexual student’s need in the faculty of Management Science, Silpakorn University. This study was a qualitative research. Grounded theory was used in the study by using group interview with sixteen keys informants. The results was found that there were four stages of decision making processes for choosing accommodation  via social media of a group of homosexuality student; 1) social media selection 2) reference analysis 3) alternative to the risk that expect happen 4) payment option and 5) behavior expression post-purchased behavior. To identify the pattern of accommodation and service for a group of homosexuality student, it was divided into 3 issues; 1) place design, it must present identity of local with modern style 2) the location of accommodation was in tourist attraction or downtown and 3) preparing the facility in the room, activity for supporting happiness and allocation area for customers.

Article Details

Section
Research Article