รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

Main Article Content

จิรภา อินจันทร์สุข
ทองหล่อ วงษ์อินทร์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของครู 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 6 ด้านมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  และแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครูในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความตรงตามประเด็นการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 335 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์เนื้อหา และการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ  ผลการวิจัยพบว่า

               1. องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ด้านความพยายามทุ่มเทการปฏิบัติงาน 3) ด้านการธำรงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 4) ด้านโอกาสความก้าวหน้า 5) ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน และ 6) ด้านความพึงพอใจในองค์การ

               2. รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การที่พัฒนาประกอบด้วยโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานสามารถจัดขึ้นได้ในสถานศึกษาจำนวน 35 กิจกรรม

               3. ครูและผู้บริหารได้ประเมินรูปแบบแล้วว่ามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความตรงตามประเด็นการพัฒนา อยู่ในระดับมาก

ABSTRACT

               The objectives of this research were to 1) analyze the factors organization commitment of teachers 2) construct model of organization commitment of teachers in schools 3) evaluate the model of development of organization commitment of teachers. The tools of this research consisted of questionnaire 6 factors that had relability 0.95  , and the questionnaire evaluate for appropriate, possibility, content validity of model. The stratified random sampling was in this study consisted of 335 respondents who were the teachers in schools under the secondary educational service area office 7. The percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis were used to analyze the data and focus group .

The research were as follows:

               1. Exploratory factor analysis of organization commitment of teachers in schools consisted 6 factors which were: acceptance of the goals and values of the organization, dedicated to work for the success of the organization, maintain a membership in the organization, opportunities and quality of life and satisfaction in organization.

               2. The developing of organization commitment of model consisted of organization can make 35  projects/activities in schools.   

               3. Teachers and executive officer evaluated the model that are appropriate, possibility and content validity in the high level.

Article Details

Section
Research Article