การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน

Main Article Content

พนิดา นิลอรุณ
จิราวรรณ คงคล้าย
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความหลากหลายในทีมงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทีมงาน การบริหารความหลากหลาย ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลของทีมงาน และการบริหารความหลากหลายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมงาน จากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่ได้รวบรวมมานั้น ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีว่า การบริหารความหลากหลายนั้นเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ดึงศักยภาพที่มีความโดดเด่นเฉพาะของสมาชิกในทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีม โดยผู้บริหารควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการร่วมกันของสมาชิกในทีม อีกทั้งควรตระหนักถึงความแตกต่างของสมาชิกในทีมและส่งเสริมให้ยอมรับความต่างของวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลไปสู่ประสิทธิผลของทีมงานต่อไป

 

ABSTRACT

            This research attempt to compile literature relating to the diversity management in the team. The study included team management, diversity management, factors affecting the team effectiveness, and diversity management affecting the team effectiveness. According to the collected literatures analysis in terms of theoretical conclusion, it reveals that the diversity management is considered as a tool which can live up to the outstanding potentials of the team members for achieving the maximum goals of the team. The executives should consider an appropriate and the mutual needs of the team members, as well as realizing the difference of team members and supporting them to accept the cultural difference of one another, which will finally lead to the further team effectiveness.

Article Details

Section
Academic Article