ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

Main Article Content

สุปราณี วรรณรุณ
สุชนนี เมธิโยธิน
ภูวรินทร์ นิลรังษี

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน Recruitment Process Outsourcing (RPO) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  โดยได้ศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO และศึกษาถึงมุมมองของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ประกอบการด้าน RPO โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการด้าน RPO จำนวน 25 คน  ส่วนการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการด้าน RPO  จำนวน  640 บริษัท  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับเนื้อหามีค่า IOC =  0.91- 0.98  และมีค่าความเที่ยง = 0.86  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย และใช้สถิติค่าไค-สแควร์ สำหรับการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลจากการวิจัยพบว่า

           1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ประกอบด้วย 1) ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ 2) ความมีชื่อเสียง 3) ประสบการณ์ 4) มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี 5) มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 6) มีการให้บริการในทั่วโลก  7) ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 8) เป็นองค์กรที่มีจริยธรรม สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความความสามารถในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแบบสุดท้ายหลังปรับโมเดลมีค่าสถิติดังนี้  ค่า p-value = 0.208, Chi-Square/ Degree of Freedom (CMIN/DF) = 1.051, GFI  = 0.952, NFI = 0.942, RFI = 0.921, IFI = 0.997,  TLI =  0.996,   CFI =  0.997, AGFI = 0.932, RMSEA = 0.010  และค่า RMR =  0.046

          2. จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ พบว่า ปัจจัยหลักในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การแข่งขัน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และช่องทางการสื่อสารกับผู้สมัครนั้น  โดยตัวแปรดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาสร้างเป็นรูปแบบของความสามารถของผู้ประกอบการด้าน RPO ในการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพใน  8 สาขาอาชีพ เพื่อเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ได้มีความสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวแปรแต่ละตัวที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นพบนั้นเป็นตัวแปรที่มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังได้พบว่าปัจจัยทุกๆ ตัวนั้นเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการด้าน RPO ส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญ  มีการมุ่งเน้น และยังสามารถนำไปใช้ในการบริหารในองค์กรในยุคปัจจุบันได้จริง  โดยมีผลลัพธ์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ  8  สาขาอาชีพ  ตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกมา ซึ่งได้แก่ ส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น มีรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้สมัครและลูกค้าผู้ใช้บริการมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ผู้สมัครมีประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์สูงหรือมีผู้สมัครที่เป็นทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานวิชาชีพใน 8 สาขาอาชีพอย่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน, สามารถสร้างแบรนดและภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้

ABSTRACT

            This research aimed to study for the Antecedents of competency in management skilled labor of eight professional occupations of the entrepreneurs about recruitment process outsourcing (RPO) to registration in Thailand. The research was to study the Antecedents of competency in management of the entrepreneurs and to study through the perspective of the customer who is using the service to entrepreneurs RPO. This study combines research methods by mixed research methods between quantitative research and qualitative research. For the qualitative research the researcher selected by purposive sampling by employed in-depth interview with entrepreneurs RPO were 25 people. For study the quantitative research the researchers selected by snowball sampling. Data were collected from a sample by questionnaire as the number of customers RPO is the amount of 640 companies. This research used a questionnaire was a five-point rating scale questionnaire with the content validity and item objective congruence index (IOC) between = 0.91 - 0.98 for  the reliability analysis was = 0.86. Standard Deviation The correlation coefficient and the statistics to find quality tools with statistical software to analyze quantitative data. The researcher used the program SPSS for window version 21 and program AMOS version 21 for analysis of the structural equation model (SEM). The data analyzed in this study. Statistics and Chi - Square. Checking for consistency between structural equation model with empirical data.

The result of the research, it was found that.

1. Factors influencing the management for skilled labor in eight of professional occupations of the entrepreneurs RPO consists of 1) expert teams 2) reputation 3) experiences 4) Technology skilled 5) effective communication 6) service in global 7) security and 8) Business Ethics. For the factors that influence the management for labor skilled of eight professional occupations. Are consistent with empirical data. The model after adjusting the final model were as follows: the statistics p-value = 0.208, Chi-Square / Degree of Freedom (CMIN / DF) = 1.051, GFI = 0.952, NFI 0.942, RFI = 0.921, IFI 0.997, TLI = 0.996, CFI 0.997, AGFI = 0.932, RMSEA = 0.010, and the RMR = 0.046

2. The results of qualitative research with in-depth interviews It can be concluded that the management for skilled labor in eight of professional occupations of the entrepreneurs RPO. Found that the main factor in all areas, including Human resource management practices, Competitive strategy, Human resource planning, and Channel of communication with the candidate. By variables such research is to create a model of the competency of the entrepreneur RPO in the management of labor in eight of professional occupations for to entry the market to ASEAN. It is important to make operators that can be administered more effectively. The individual parameters that were studied and found that a variant of a modern up to date. And the circumstances in the present. It also found that each factor. That is a factor that operators RPO most important. The focus and can also be used in the management of the organization in modern times has come true. With the result that the operator would receive from management for skilled labor in eight of professional occupations as a researcher has analyzed which include market share increased, with revenues in both the short and long term, the candidate. And customers are very loyal to the organization, the candidates have the expertise/ experience or a candidate is human resources, labor career in the eighth occupation adequately to the needs of the labor market, to create a brand and brand image for the organization.

Article Details

Section
Research Article