การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2

Main Article Content

สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล
ปริญญา มีสุข

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการทำงานเป็นทีมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถาน ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 3) การทำงานเป็นทีมที่ส่ง ผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 160 คน ที่ได้จากการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอนประกอบด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ การนำเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามข้อคำถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและข้อคำถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เท่ากับ 0.96 และ 0.94 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบนำตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ

             ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการทำงานเป็นทีมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2)ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ 3) การทำงานเป็นทีมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านเป้าหมายของทีม ด้านการยอมรับนับถือ และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ร้อยละ 55.50 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z’y = 0.318(x1) - 0.124(x2) + 0.434(x3) - 0.034(x4) + 0.266(x5)

ABSTRACT

           The purposes of this research were to study 1) the level of teamwork of school under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 2) the level of academic administration of schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, and 3) effect of teamwork on the academic administration of school under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2.

           The sample was 160 administrators and teachers in school under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, Computed by package program. Sampling in this research was 2-stage sampling, included stratified random sampling and simple random sampling. The research instrument was a 5 rating scales questionnaire. The reliability of questionnaires for teamwork and academic administration were 0.96 and 0.94. The statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation, and multiple regression analysis with enter method.

  The research findings were as follow: 1) the overall of teamwork level were high. 2) The overall of academic administration level of school were high and 3) all components of teamwork affecting academic administration of school including, trust, communications, the goal of the team, respect recognition and the interaction could mutually predicted the academic administration of school under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, at level of 55.50 percent. Standard score regression equation was Z’y = 0.318(x1) - 0.124(x2) + 0.434(x3) - 0.034(x4) + 0.266(x5)

Article Details

Section
Research Article