วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ วารสารที่เน้นเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ทั้งในเชิงคัมภีร์และประยุกต์บูรณาการหลักธรรมเข้ากับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน บทความในฉบับนี้มุ่งนำเสนองานเกี่ยวกับ “จิตอาสา” เป็นการนำเสอนผลงานการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนนานาชาติ และบทความที่กล่าวถึงพระสงฆ์จิตอาสา ที่ผู้เขียนต้องการนำเสอนประเด็นที่ว่าสวนทางหรือว่าตามพระธรรมวินัย

 นอกจากนี้ ยังมีบทความงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายสำหรับพระภิกษุที่กระทำผิดพระวินัย ในเชิงจริยธรรมมีบทความเกี่ยวกับการนำเสนอการศึกษาวิเคราะห์จริยศาสตร์ที่ปรากฏในมหาภารตะ และบทความวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมและหลักพุทธธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ในเชิงประยุกต์และบูรณาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่บทความที่นำเสนอการสร้างสรรค์การแสดงหุ่นเรื่องนะโมทะลุมิติในกลุ่มเด็กวัยเรียน รวมทั้งบทความที่นำเสนอเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านงานนาฏกรรมของครูเสรี หวังในธรรม และปิดท้ายด้วยบทความวิชาการที่น่าสนใจประจำฉบับ ได้แก่บทความเรื่อง “จิตสุดท้ายก่อนตาย: ความจริงที่ชาวพุทธควรรู้”

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-02