บทวิจารณ์หนังสือเรื่องศาสนา วิทยาศาสตร์และ ชีวิตของเรา เขียนโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

Main Article Content

ทวีศักดิ์ พัดพาดี

บทคัดย่อ

 


บทวิจารณ์หนังสือ

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

Encyclopaedia Britannica (2004). USA : Encyclopaedia Britannica Premium Service.
Einstein, A. (2009). Einstein on Cosmic Religion and Other Opinions and Aphorisms. NY: Dover Publications.
Promta, S. (2020). Religion, Science, and Our Life. DE : Wisdom Publishing House.
Rahula, W. (1974). The Heritage of the Bhikkhu. NY : Grove Press.