เผยแพร่แล้ว: 22-02-2022

แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรี

จเร เถื่อนพวงแก้ว, จำเริญ คังคะศรี, อรพรรณ ถาวรยุศม์, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค

23-32

การออกแบบสื่อธุรกิจสำหรับตู้รีฟิลสินค้าจากธรรมชาติ

ธนพล เนียมคง, ปิลันลน์ ปุณญประภา, นพดล อินทร์จันทร์

61-71

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในกรุงเทพมหานคร

อรุณ ศรีระยับ, อรุณ รักธรรม, เพ็ญศรี ฉิรินัง, ชาญ ธาระวาส

126-138

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เตยหอม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ, รัชนีวรรณ สุจริต, วิริยา บุญมาเลิศ, สิทธิชัย พินธุมา

139-148

บทบาทของสตรีที่มีต่อนาฏยศิลป์ไทย

นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์, สุรพล วิรุฬห์รักษ์

171-179