เผยแพร่แล้ว: 05/24/2016

การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน, นุชนรา รัตนศิระประภา

128-136

The Principal : Three Keys to Maximizing Impact

มัทนา วังถนอมศักดิ์

227-229