ข้อมูลเกี่ยวกับปกประจำฉบับ:

การจัดการเรียนรู้แบบสอดแทรกผนวกกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานภายใต้กรอบแนวคิดสะเต็ม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า STEM-PBL นั้น มีลักษณะหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ใช้สถานการณ์ที่ซับซ้อนแต่มีขอบเขตและข้อจำกัดและรัดกุมร่วมกับให้นักเรียนวางแผนก่อนลงมือทำเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์และการสรุปอ้างอิง 2) การนำเสนอผลงานผ่านการเวียนฐานร่วมกับการให้ข้อเสนอแนะระหว่างผู้นำเสนอและผู้รับฟังทุกรอบเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประเมินและการตัดสินอย่างใคร่ครวญ และ 3) การจัดการเรียนรู้แบบสอดแทรกผ่านการใช้ตัวอย่างคำถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถช่วยพัฒนาการคิดในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

ภาพปกนี้เป็นผลงานจากบทความวิจัยของผู้เขียน พัชรพร บุญกิตติ, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, และ ชาตรี ฝ่ายคำตา ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31