เผยแพร่แล้ว: 2019-12-24

TEACHING AND LEARNING THAT EMPHASIZES SCIENTIFIC COMPETENCIES

ลือชา ลดาชาติ, ลฎาภา ลดาชาติ

1-19

WIDENING THE LEARNERS’ WORLD THROUGH INTEGRATION

จารุวัจน์ สองเมือง

21-33

DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING OF LEARNING THEORY BY USING LEARNING MANAGEMENT-BASED GRAPHIC ORGANIZER FOR GRADUATE STUDENTS IN SCIENCE TEACHING PROGRAM

อรุณรัตน์ คำแหงพล, ถาดทอง ปานศุภวัชร, อนันต์ ปานศุภวัชร, พิทักษ์ วงษ์ชาลี, นิติธาร ชูทรัพย์

89-102