LEARNING LEADERSHIP FACTORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHING-LEARNING COMPETENCY OF THE TEACHERS UNDER NAKHONRATCHASIMA PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

Main Article Content

รัตน์ดา เลิศวิชัย
ธีระ รุญเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำการเรียนรู้ของ ผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู 3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 4.20-5.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.96 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 328 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)


ผลการวิจัย


1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม (x̄ = 4.20) และรายด้าน2) ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม (x̄ = 4.13) และรายด้าน                   3) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสมรรถนะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างทันสมัย (b = 0.246) ความเชื่อมั่นในสมรรถนะตนเอง (b = 0.205) ความมุ่งมั่นในการนำสิ่งที่ดีกว่าเดิม (b = 0.158) และการยึดมั่นต่อความร่วมมือช่วยเหลือ ในการนำของทุกคน (b=0.108) ซึ่งสามารถพยากรณ์หรืออธิบายสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 49.00 และมีสมการพยากรณ์ดังนี้ Ŷ(T total) = 1.121 + 0.246 X(L7) + 0.205 X(L1) + 0.158 X(L2) + 0.108 X(L4)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กนกอร สมปราชญ์. (2559). ภาวะผู้นำและภาวะผู้นำการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

กระทรวงมหาดไทย. (2557). มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 มาตรฐาน (70 ตัวบ่งชี้) เพื่อการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.localschool.info/download/bas_01.pdf

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). การกระจายอำนาจการศึกษาสู่ท้องถิ่น. ค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2560, จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=17360&Key=news_research

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559). พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความมั่งคั่งมั่นคง และยั่งยืน. ค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2560, จาก http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2549). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย: แนวทางสู่ความสำเร็จ. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจอินเตอร์ โปรแกรสซิฟ.

ดิเรก พรสีมา. (2559). ครูไทย 4.0 (จบ). ค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2560, จาก https://www.matichon.co.th/news/345042

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2554). ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ: กระบวนทัศน์ใหม่และผู้นใหม่ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ พงษ์ธร สิงห์พันธ์ และ สุวิมล โพธิ์กลิ่น. (2558). การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, วารสารบริหาร การศึกษาบัวบัณฑิต, 15(3), 125-134.

วิจารณ์ พานิช. (2556). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ์.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมชาย เทพแสง. (2556). ภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้: รูปแบบของภาวะผู้นำสมัยใหม่. วารสารบริหารการศึกษา มศว, 10(19), 121-129.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. (2546). หลักสูตรผู้นำที่มีประสิทธิภาพ. ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, จาก http://ocsc.chulaonline.net/document/teamleader/Effective_Team_Leader.pdf

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2542). พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. ค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2560, จาก http://www.local.moi.go.th/2009/pdf/aumnat2542.pdf

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545. ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, จาก http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/10-file.pdf

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2555). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมพฤศจิกายน 2554). สมุทรปราการ: ออฟเซ็ทพลัส.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. (2559). หนองยางพิทยาคม.สังกัด อบจ.โคราช รางวัลชมเชย สถานศึกษาพระราชทานฯ”. วารสาร Korat Network, 4,(47), 15.

อำรุง จันทวานิช. (2547). แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสู่....โรงเรียนคุณภาพกรุงเทพฯ: พริกหวาน กราฟฟิค.

Kouzes, J. M., Posner, B. Z. (2016). Learning Leadership: The Five Fundamentals of Becoming an Exemplary Leader. Retrieved June 5, 2017, from http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119176725