EDKKUJ เป็นวารสารวิชาการหลักอย่างเป็นทางการที่จัดทำในนามคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับนักการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา และนักปฏิบัติ ทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านศึกษาและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลของวารสารวิชาการ

ISSN: 0857-1511, E-ISSN: 2673-0847

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐาน TCI

2021-07-03

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยแจ้งว่า "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) ได้ผ่านการพิจารณาเลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1" ตามการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารฯ โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิงจาก https://tci-thailand.org/?p=6373

กรณีใบตอบรับปลอมของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2021-07-03

เรียนผู้แต่งและนักวิจัย

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นี้ ทางบรรณาธิการวารสารได้รับการแจ้งสารสนเทศและได้สืบสวนค้นพบว่า มีกลุ่มคนบางกลุ่มหรือหน่วยงานบางหน่วยงาน ได้มีพฤติการณ์ "ปลอมแปลง" เอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (Fake Acceptance Letter) ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแอบอ้างการออกเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความของวารสารเองโดยมิชอบเพื่อการเรียกรับผลประโยชน์เงินตอบแทนการรับเอกสารดังกล่าวต่อผู้ที่ได้ติดต่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานนั้นโดยตรง ซึ่งในเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นการ "ปลอมแปลง" ลายเซ็นต์ที่ใช้เพื่อการลงนามของบรรณาธิการและโลโก้ของวารสารโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ดังนั้นทางกองบรรณาธิการวารสารจึงใคร่ขอแจ้งส่งข่าวต่อผู้แต่งหรือนักวิจัยให้ตรวจสอบความถูกต้อง และระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีพฤติการณ์เป็นมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งทางวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ไม่มีตัวแทน" ที่เป็นกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บรรณาธิการของวารสาร หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะสามารถให้ช่วยเหลือท่านในการออกใบตอบรับการตีพิมพ์บทความของทางวารสารได้ ดังนั้นกรณีที่ผู้แต่งหรือนักวิจัยที่ได้มีการดำเนินการติดต่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวและได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ของวารสารโดยมิชอบตามกระบวนการของวารสารแล้วนั้น ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามหรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดต่อท่าน 

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
บรรณาธิการหลักวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับบทความผลงานทางวิชาการที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นสำหรับวารสาร EDKKUJ

2020-04-12

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป วารสาร EDKKUJ เปิดรับบทความหลากหลายประเภท!!! (ไม่เฉพาะ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์)

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มีนาคม 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับปกประจำฉบับ:

In the context of physics education, very few studies have developed physics learning games and transformed physics concepts into digital games for students' learning. This research designed an educational digital game, called Electrilism War, for promoting students’ learning of the physics concept of static electricity. Moreover, a game-based pedagogy, named student-associate game-based open inquiry (SAGOI), has been used to deliver the physics lesson to eleventh-grade students in a public university-based secondary school in Khon Kaen. Based on the research findings, there are several concerns to be addressed on how to develop educational digital game to be more visible into scientific phenomena, more challenging and compelling to learning tasks, and also more addressing of students' learning profiles and characters.

ภาพปกนี้เป็นผลงานจากบทความวิจัยของผู้เขียน Chanvit Junngam และ Niwat Srisawasdi ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เผยแพร่แล้ว: 2022-03-31

Using Educational Digital Game to Promote Secondary School Students’ Physics Learning Performance in Static Electricity Lessons: A Failure to Learn

ฌาณวิทย์ จันทร์งาม, นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

14-31

A Smart Learning System with Sensors and Tracking System for Enhancing Learning Experience in Applied Thai Traditional Medicine Students

Pattranit Sriserm, Charoenchai Wongwatkit, Aunyachulee Ganogpichagri, Atima Kaewsa-ard, Pakpoom Prommool, Athiphong Ngamnak, Santi Hutamarn, Thanapong Sombat

75-86

ดูทุกฉบับ

เกี่ยวกับวารสาร

Electronic ISSN: 2673-0847
Print ISSN: 0857-1511
 
Indexed in tci