EDKKUJ เป็นวารสารวิชาการหลักอย่างเป็นทางการที่จัดทำในนามคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับนักการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา และนักปฏิบัติ ทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านศึกษาและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลของวารสารวิชาการ

ISSN: 0857-1511, E-ISSN: 2673-0847

ประกาศ: ปิดรับบทความชั่วคราว

2024-01-04

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเข้าสู่การตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวนมาก ทำให้วารสารได้รับบทความเต็มจำนวนและเพียงพอในการเผยแพร่ในปี 2567 กองบรรณาธิการจึงขอประกาศปิดรับบทความชั่วคราวตั้งแต่วันที่  5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

หากมีการเปิดรับบทความ ทางกองบรรณาธิการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-009-700, 043-002-539 ต่อ 45986 หรืออีเมล edkkuj@gmail.com

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐาน TCI

2021-07-03

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยแจ้งว่า "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) ได้ผ่านการพิจารณาเลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1" ตามการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารฯ โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิงจาก https://tci-thailand.org/?p=6373

กรณีใบตอบรับปลอมของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2021-07-03

เรียนผู้แต่งและนักวิจัย

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นี้ ทางบรรณาธิการวารสารได้รับการแจ้งสารสนเทศและได้สืบสวนค้นพบว่า มีกลุ่มคนบางกลุ่มหรือหน่วยงานบางหน่วยงาน ได้มีพฤติการณ์ "ปลอมแปลง" เอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (Fake Acceptance Letter) ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแอบอ้างการออกเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความของวารสารเองโดยมิชอบเพื่อการเรียกรับผลประโยชน์เงินตอบแทนการรับเอกสารดังกล่าวต่อผู้ที่ได้ติดต่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานนั้นโดยตรง ซึ่งในเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นการ "ปลอมแปลง" ลายเซ็นต์ที่ใช้เพื่อการลงนามของบรรณาธิการและโลโก้ของวารสารโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ดังนั้นทางกองบรรณาธิการวารสารจึงใคร่ขอแจ้งส่งข่าวต่อผู้แต่งหรือนักวิจัยให้ตรวจสอบความถูกต้อง และระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีพฤติการณ์เป็นมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งทางวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ไม่มีตัวแทน" ที่เป็นกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บรรณาธิการของวารสาร หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะสามารถให้ช่วยเหลือท่านในการออกใบตอบรับการตีพิมพ์บทความของทางวารสารได้ ดังนั้นกรณีที่ผู้แต่งหรือนักวิจัยที่ได้มีการดำเนินการติดต่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวและได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ของวารสารโดยมิชอบตามกระบวนการของวารสารแล้วนั้น ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามหรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดต่อท่าน 

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
บรรณาธิการหลักวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับบทความผลงานทางวิชาการที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นสำหรับวารสาร EDKKUJ

2020-04-12

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป วารสาร EDKKUJ เปิดรับบทความหลากหลายประเภท!!! (ไม่เฉพาะ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มีนาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-30

โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านการสร้างบทเรียนด้วยเทคโนโลยี สำหรับครูการศึกษาพิเศษ

อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, บุญล้อม ด้วงวิเศษ

42-56

ดูทุกฉบับ

เกี่ยวกับวารสาร

Electronic ISSN: 2673-0847
Print ISSN: 0857-1511
 
Indexed in tci